Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 107 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

- Điều 2  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP