Lĩnh vực Xây dựng
4. Kinh doanh bất động sản dưới hình thức dịch vụ tư vấn bất động sản

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

Văn bản quy phạm pháp luật

Khoản 1 Điều 74 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.