Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kinh doanh dịch vụ phổ biến phim

Điều kiện kinh doanh dịch vụ phổ biến phim

Tổ chức chiếu phim có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc có quyết định phát sóng của Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát thành truyền hình cấp tỉnh.

Bảo đảm tỷ lệ số buổi chiếu phim Việt Nam so với phim nước ngoài, giờ chiếu phim Việt Nam, thời lượng và giờ chiếu phim cho trẻ em theo quy định của Chính phủ.

Việc phổ biến phim trên internet, khai thác phim từ vệ tinh để phổ biến phải thực hiện theo quy định của Luật Điện ảnh và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Việc quảng cáo trong phim được thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo.

Văn bản quy phạm pháp luật

Khoản 3 Điều 33 Luật Điện ảnh năm 2006

Điều 33 và 35  Luật Điện ảnh năm 2006

Điều 36 Luật Điện ảnh năm 2006

Điều 40 Luật Điện ảnh năm 2006