Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên

1. Điều kiện thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

1.1. Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định.

1.2. Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định sau đây:

a) Có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất.

b) Có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập theo yêu cầu thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.

2. Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

2.1. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

2.2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Văn bản quy phạm pháp luật

 Khoản 18, 21  Điều 1 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP