Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nuôi động vật rừng thông thường

Tổ chức, cá nhân nuôi động vật rừng thông thường phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Đảm bảo nguồn gốc động vật rừng nuôi hợp pháp theo quy định của Pháp luật;

2. Đảm bảo an toàn cho con người; thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường, thú y.

3. Thực hiện việc ghi chép sổ theo dõi vật nuôi quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP; trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ đưa động vật rừng thông thường về cơ sở nuôi, tổ chức, cá nhân phải gửi thông báo cho cơ quan Kiểm lâm sở tại để theo dõi, quản lý theo quy định của pháp luật.

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 11. Nghị định số 06/2019/NĐ-CP