Lĩnh vực Giao thông vận tải
Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Người được giao phụ trách lĩnh vực cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải phải tốt nghiệp đại học kinh tế hoặc kỹ thuật và có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải ti thiu 05 năm.

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 12 Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 1/7/2018 (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Nghị định số 147/2018/NĐ-CP)