Lĩnh vực Công Thương
Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí

Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí

1. Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có phương tiện vận chuyển khí được phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 19 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP