Lĩnh vực Công Thương
Điều kiện trở thành thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch hàng hóa

Điều kiện trở thành thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch hàng hóa

Thành viên kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Vốn điều lệ từ bảy mươi lăm tỷ đồng trở lên.

3. Các điều kiện khác theo quy định của Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa.

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 21 Nghị định 158/2006/NĐ-CP

- Khoản 21, Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP