Lĩnh vực Giao thông vận tải
Điều kiện đối với hoạt động vận tải đường bộ Việt Nam – Trung Quốc

Điều kiện đối với hoạt động vận tải đường bộ Việt Nam – Trung Quốc

1 Phương tiện được cấp giấy phép vận tải thuộc quyền sử dụng của các doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ việc kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa trên đường bộ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp, hợp tác xã).

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã phải hướng dẫn người lái xe nắm được các điều kiện giao thông, bến bãi, điểm dừng nghỉ, hệ thống biển báo trên hành trình ở Trung Quốc; cung cấp cho lái xe và nhân viên phục vụ danh sách hành khách của chuyến đi để xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Văn bản quy phạm pháp luật

- Hiệp định, Nghị định thư sửa đổi Hiệp định, Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa;

- Điều 64, 67 Luật Giao thông đường bộ 2008;