Lĩnh vực Công Thương
Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp

Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp

1. Doanh nghiệp được phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp thì được xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp.

2. Chỉ được xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp khi có Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công Thương cấp.

3. Việc ủy thác nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp chỉ được thực hiện giữa các doanh nghiệp được phép sản xuất, doanh nghiệp được phép kinh doanh hoặc tổ chức, doanh nghiệp được phép sử dụng với doanh nghiệp được phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp

Văn bản quy phạm pháp luật

Khoản 4 Điều 37 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ