Lĩnh vực Xây dựng
Kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt)

Đang soạn thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề này

Văn bản quy phạm pháp luật