Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật

1. Có trang thiết bị, phương tiện thực hiện giám định phù hợp với lĩnh vực đã đăng ký.
2. Có ít nhất 03 chuyên gia giám định cổ vật về các chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 4 Nghị định 61/2016/NĐ-CP
Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 142/2018/NĐ-CP