Lĩnh vực Giao thông vận tải
Điều kiện đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông báo hàng hải

Điều kiện đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông báo hàng hải

1. Là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động.

2. Người được giao phụ trách lĩnh vực cung cấp dịch vụ thông báo hàng hải phải tốt nghiệp đại học kinh tế hoặc kỹ thuật và có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hàng hải tối thiểu 05 năm.

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 10 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Nghị định số 147/2018/NĐ-CP)