Lĩnh vực Công Thương
Điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá

Điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá

1. Có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá;

2. Máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá /theo Danh mục máy móc nhập khẩu phải phù hợp với năng lực sản xuất của doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương công bố;

3.  Được sự đồng ý chủ trương đầu tư của Bộ Công Thương (nếu có).

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 34 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP