Lĩnh vực Giao thông vận tải
Kinh doanh vận tải đường sắt

Điều kiện đối với kinh doanh vận tải đường sắt

1. Có bộ phận phụ trách công tác an toàn vận tải đường sắt.

2. Có ít nhất 01 người phụ trách công tác an toàn có trình độ đại học về chuyên ngành vận tải đường sắt và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp về quản lý, khai thác vận tải đường sắt.

3. Người được giao chịu trách nhiệm chính về quản lý kỹ thuật khai thác vận tải phải có trình độ đại học và có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm về khai thác vận tải đường sắt.

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 21 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018