Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2029 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Theo đó, những điều kiện của ngành nghề “Đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá” sẽ được quy định tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung.

Văn bản quy phạm pháp luật