Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản

Cơ sở khảo nghiệm giống thủy sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có ít nhất hai nhân viên kỹ thuật trình độ đại học trở lên về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản hoặc sinh học;

2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với loài thủy sản khảo nghiệm:

Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật bao gồm:

- Có phòng thử nghiệm đủ điều kiện theo quy định hiện hành để theo dõi, kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu theo đề cương khảo nghiệm;

- Trường hợp khảo nghiệm giai đoạn sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản phải đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Luật Thủy sản và khoản 1 Điều 20 Nghị định 26/2019/NĐ-CP .

 Trường hợp khảo nghiệm giai đoạn nuôi thương phẩm phải đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Luật Thủy sản và Điều 34 Nghị định 26/2019/NĐ-CP.

3. Đáp ứng điều kiện về an toàn sinh học, bảo vệ môi trường: Khu nuôi khảo nghiệm có biện pháp ngăn cách với khu sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản thương phẩm khác.

Văn bản quy phạm pháp luật

- Khoản 2 Điều 28 Luật Thủy sản 2017;

-Điều 25 Nghị định 26/2019/NĐ-CP;