Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá

Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá

1. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp; có phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với chủng loại, kích cỡ tàu cá được đóng mới, cải hoán.

Có nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu theo Mục 1, Mục 2, Mục 3 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP

2. Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng để bảo đảm sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định;

3. Có nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại mục 4 mục 5, mục 6 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP .

4. Có hệ thống quản lý chất lượng, quy trình công nghệ đáp ứng yêu cầu.Chi tiết điều kiện này như sau:

- Đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu vỏ thép

Có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương (đối với cơ sở loại I, loại II); có quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá (đối với cơ sở loại III).

- Đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu vỏ gỗ:

Có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương (đối với cơ sở loại I); có quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá (đối với cơ sở loại II, loại III).

- Đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu vỏ vật liệu mới:

Có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương (đối với cơ sở loại I, loại II); có quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá (đối với cơ sở loại III).

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 63 Luật Thủy sản 2017

- Điều 51, 52, 53 Nghị định 26/2019/NĐ-CP