Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kinh doanh dịch vụ bảo tàng

I. Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ bảo tàng
1. Giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập:
Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp Giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập phải có:
1.1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bảo tàng
1.2 Văn bản xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động bảo tàng của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.3. Đề án hoạt động bảo tàng

Văn bản quy phạm pháp luật

Luật Di sản văn hóa 2001
Khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009
Điều 28 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP
Điều 2 Nghị định 01/2012/NĐ-CP