Lĩnh vực Công Thương
Điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

1. Có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá.

2. Điều kiện về quy mô đầu tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người:

a) Có quy mô đầu tư trồng cây thuốc lá tại địa phương ít nhất 100 ha mỗi năm;

3. Điều kiện về quy trình kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.

Phải có hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá phù hợp với quy mô kinh doanh.

 

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 7 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP

- Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP