Lĩnh vực Công Thương
Điều kiện đối với trạm cấp LPG/LNG/CNG

Điều kiện đối với trạm cấp LPG/LNG/CNG

1. Trạm cấp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Trạm cấp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 12 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP