Lĩnh vực Giao thông vận tải
Điều kiện đối với hoạt động vận tải đường bộ Việt Nam – Campuchia

Điều kiện đối với hoạt động vận tải đường bộ Việt Nam – Campuchia

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam:

- Không vi phạm các quy định về hợp đồng kinh tế và các quy định khác của pháp luật Việt Nam;

- Không bị tuyên bố phá sản hoặc đang trong tình trạng tuyên bố phá sản.

2. Được cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế.

3 Trình độ chuyên môn: người phụ trách kinh doanh vận tải của doanh nghiệp phải có bằng đại học chuyên ngành vận tải đường bộ.

Văn bản quy phạm pháp luật

- Hiệp định,  Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ Hoàng gia Campuchia;

- Điều 64, 67 Luật Giao thông đường bộ 2008;