Lĩnh vực Công Thương
Điều kiện đối với trạm nén CNG

Điều kiện đối với trạm nén CNG

1. Trạm nén CNG phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Trạm nén phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 13 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP