Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đăng kiểm tàu cá

Điều kiện của cơ sở đăng kiểm tàu cá:

1. Được thành lập theo quy định của pháp luật.

Được cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập (đối với trường hợp là cơ sở đăng kiểm công lập) hoặc được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã; cơ sở đăng kiểm tàu cá phải độc lập về pháp lý, độc lập về tài chính với tổ chức, cá nhân kinh doanh tàu cá, đóng mới, cải hoán tàu cá, thiết kế tàu cá;

2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu.

Cụ thể:

Đối với cơ sở đăng kiểm tàu cá  loại I, loại II, loại III.

Có thiết bị nhập và lưu trữ dữ liệu; các thiết bị được nối mạng và truyền dữ liệu với các cơ quan liên quan về hoạt động đăng kiểm tàu cá của cơ sở; có dụng cụ, trang thiết bị phục vụ kiểm tra kỹ thuật theo Phụ lục VII Nghị định 26/2019/NĐ-CP;.

3. Có đội ngũ đăng kiểm viên đáp ứng yêu cầu.

Cụ thể:

- Đối với cơ sở đăng kiểm tàu cá loại I:

Có đăng kiểm viên trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan: vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, điện, khai thác thủy sản, nhiệt lạnh hoặc chế biến thủy sản; trong đó, có ít nhất 01 đăng kiểm viên hạng I và 02 đăng kiểm viên hạng II;

- Đối với cơ sở đăng kiểm tàu cá loại II:

Đăng kiểm viên có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan: vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, điện, khai thác thủy sản, nhiệt lạnh hoặc chế biến thủy sản; trong đó, có ít nhất 02 đăng kiểm viên hạng II;

- Đối với cơ sở đăng kiểm tàu cá loại III:

Đăng kiểm viên có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan: vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, khai thác thủy sản; trong đó, tối thiểu 01 đăng kiểm viên hạng II;

4. Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp.

Cụ thể:

- Đối với cơ sở đăng kiểm tàu cá Loại I, II:

Thiết lập và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

- Đối với cơ sở đăng kiểm tàu cá  Loại III:

Có quy trình kiểm tra, giám sát kỹ thuật tàu cá phù hợp với quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá.

Văn bản quy phạm pháp luật

-Điều 68 Luật Thủy sản;

-Điều 56, Nghị định 26/2019/NĐ-CP