Lĩnh vực Công Thương
Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa, kho chứa LPG chai

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa, kho chứa LPG chai

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa khí: Thương nhân có bồn chứa khí đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê kho chứa LPG chai: Thương nhân có kho chứa LPG chai đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 18 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP