Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Kiểm định chất lượng giáo dục

Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục

1. Có trụ sở hoạt động ổn định; có phòng làm việc đủ cho các kiểm định viên với diện tích tối thiểu là 08 m2/ngườ.

2. Có ít nhất 10 kiểm định viên.

Văn bản quy phạm pháp luật

Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP