Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì

Điều kiện hoạt động của cơ sở in

1. Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 2 Nghị định 60/2014/NĐ-CPphải có đủ các điều kiện sau đây:

a. Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in quy định tại Điều 12 và Điều 14 Nghị định này 25/2018/NĐ-CP;

b. Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in.

c. Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Điều kiện xin giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

1. Cơ sở in phải đáp ứng đủ các điều kiện:

a) Người đứng đầu cơ sở in phải là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;

b) Có mặt bằng sản xuất, thiết bị để thực hiện một hoặc các công đoạn chế bản, in và gia công sau in xuất bản phẩm. Cơ sở in thực hiện một hoặc các công đoạn chế bản, in, gia công sau in  phải có thiết bị tương ứng với từng công đoạn:

b1. Đối với công đoạn chế bản: Cơ sở in phải có ít nhất một trong các thiết bị: Máy ghi phim, máy ghi kẽm, máy tạo khuôn in;

b2. Đối với công đoạn in: Cơ sở in phải có máy in;

b3. Đối với công đoạn gia công sau in: Cơ sở in phải có máy dao xén giấy và có ít nhất một trong các thiết bị: Máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in)

c) Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự,vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật;

d) Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở in xuất bản phẩm.

đ) Chủ sở hữu là tổ chức, các nhân Việt Nam

2. Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm:

a) Cơ sở in chỉ được in xuất bản phẩm sau khi được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

b) Cơ sở in phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật.

c) Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành) cấp giấy phép cho cơ sở in của cơ quan, tổ chức ở Trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông) cấp giấy phép cho cơ sở in ở địa phương.

 

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 11 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP

- Nghị định 25/2018/NĐ-CP

- Điều 32 Luật Xuất bản

- Điều 13 Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013;