Lĩnh vực Công Thương
Điều kiện mua bán nguyên liệu thuốc lá

Điều kiện mua bán nguyên liệu thuốc lá

1. Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá. Doanh nghiệp có Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá chỉ được nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá cho các doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá.

 

Văn bản quy phạm pháp luật

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP

-  Nghị định số 08/2018/NĐ-CP

-  Nghị định số  106/2017/NĐ-CP

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP