Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
I. Điều kiện thành lập nhà xuất bản

Điều kiện thành lập nhà xuất bản:

1. Điều kiện:

a) Có tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ, xuất bản phẩm chủ yếu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản;

b) Có người đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 17 của Luật Xuất bản để bổ nhiệm tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập và có ít nhất năm biên tập viên cơ hữu;

c) Trụ sở của nhà xuất bản có diện tích phù hợp, đáp ứng quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc; Có ít nhất 05 (năm) tỷ đồng để bảo đảm hoạt động xuất bản; Có đủ trang thiết bị để tổ chức xuất bản. Trong quá trình hoạt động, cơ quan chủ quản nhà xuất bản có trách nhiệm duy trì các điều kiện quy định trên.

d) Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới nhà xuất bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối tượng được phép thành lập nhà xuất bản:

a) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và cấp tỉnh;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp ở trung ương trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và tài liệu khoa học, học thuật.

3. Giấy phép thành lập nhà xuất bản:

Cơ quan chủ quản nhà xuất bản lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật.

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 12, 13, 14 Luật Xuất bản

- Điều 8 Nghị định sô 195/2013/NĐ-CP

- Điểm a Khoản 3 và Điểm b  Khoản 9 Điều 1 Nghị định 150/2018/NĐ-CP