Lĩnh vực Công Thương
Điều kiện bán lẻ rượu

Điều kiện bán lẻ rượu

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

 

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 13 Nghị định 105/2017/NĐ-CP

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP