Lĩnh vực Giao thông vận tải
Điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

Đơn vị kinh doanh vận tải phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật Việt Nam

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 6 Nghị định số 110/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định số 128/2018/NĐ-CP)