Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

1. Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các tổ chức sự nghiệp của Nhà nước;

b) Có ít nhất 05 (năm) cá nhân đối với hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện, có ít nhất 10 (mười) cá nhân đối với hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại Trung ương đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này”.

2. Cá nhân được hành nghề xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong tổ chức hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành nghề về quản lý đất đai, địa chính, trắc địa bản đồ, công nghệ thông tin và các chuyên ngành khác co liên quan đến cơ sở dữ liệu đất đai.

b) Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai từ 24 tháng trở lên.

Văn bản quy phạm pháp luật

- Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP

- Khoản 2, Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 136/2018/NĐ-CP