Lĩnh vực Công Thương
Điều kiện đối với nhập khẩu sản phẩm thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại

Điều kiện đối với nhập khẩu sản phẩm thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại

1. Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá nhập khẩu thuốc lá vào Việt Nam để nghiên cứu sản xuất thử phải được phép của Bộ Công Thương.

2. Số lượng thuốc lá nhập khẩu để nghiên cứu sản xuất thử mỗi lần không quá 500 bao (quy về 20 điếu/bao) đối với thuốc lá điếu, 50 điếu đối với xì gà.

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 31 Nghị định  số 67/2013/NĐ-CP