Lĩnh vực Tài chính
Đại lý bảo hiểm

Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm

1. Yêu cầu năng lực sản xuất:

(222) 1.1. Đối với tổ chức: Phải được thành lập và hoạt động hợp pháp.

(223) 1.2. Đối với đại lý bán sản phẩm liên kết đầu tư, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm theo quy định về chính sách phát triển thuỷ sản:

a. Đối với đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm liên kết đơn vị: Được doanh nghiệp bảo hiểm đào tạo và chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.

b. Đối với đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm liên kết chung: Được doanh nghiệp bảo hiểm đào tạo và chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

c. Đối với đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm hưu trí: Được doanh nghiệp bảo hiểm đào tạo và chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm hưu trí.

d. Đối với đại lý bán bảo hiểm theo quy định về chính sách phát triển thuỷ sản: Được doanh nghiệp bảo hiểm đào tạo tối thiểu 16 giờ về bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

2. Yêu cầu nhân lực:

Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm và nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm có đủ các điều kiện sau đây:

(224) 2.1. Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam.

(225) 2.2. Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

(226) 2.3. Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp.

Điều kiện đối với cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

1. Yêu cầu năng lực sản xuất:

(227) 1.1. Có chương trình đào tạo theo quy định tại Điều 88 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, cụ thể:

a. Phần kiến thức chung:

- Kiến thức chung về bảo hiểm;

- Trách nhiệm của đại lý, đạo đức hành nghề đại lý;

- Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;

- Kỹ năng bán bảo hiểm;

- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, đại lý bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm.

b. Phần sản phẩm:

- Nội dung cơ bản của sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được phép kinh doanh;

- Thực hành hành nghề đại lý bảo hiểm.

(228) 1.2. Có đủ cơ sở vật chất để bảo đảm cho việc đào tạo.

2. Yêu cầu nhân lực: 

(229) Cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm phải có kiến thức chuyên môn về bảo hiểm, kiến thức pháp luật và kỹ năng sư phạm.

 

Văn bản quy phạm pháp luật

1. Điều 86 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

2. Khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

3. Điều 86, Điều 87 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

4. Điều 11 Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ.