Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên của các loài thuộc các Phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

1. Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên của các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES và Danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.

- Có giấy phép, chứng chỉ CITES theo quy định tại Điều 22 Nghị định 06/2019/NĐ-CP;

2. Điều kiện quá cảnh mẫu vật sống động vật hoang dã nguy cấp thuộc các phụ lục CITES

- Có giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu do cơ quan thẩm quyền quản lý CITES nước xuất khẩu cấp

- Gửi bản sao Giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu tới cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt nam 15 ngày làm việc trước khi làm thủ tục quá cảnh.

Trong quá trình vận chuyển phải đảm bảo an toàn cho người, động vật quá cảnh; đảm bảo các điều kiện chăm sóc, đối xử nhân đạo với động vật.

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 9, 19, 21. Nghị định số 06/2019/NĐ-CP