Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử