Lĩnh vực Công Thương
Điều kiện trở thành thành viên môi giới của Sở giao dịch hàng hóa

Điều kiện trở thành thành viên môi giới của Sở giao dịch hàng hóa

Thành viên môi giới phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Vốn điều lệ i  năm tỷ đồng trở lên.

4. Các điều kiện khác theo quy định của Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa.

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 19 Nghị định 158/2006/NĐ-CP

- Nghị định 51/2018/NĐ-CP