Lĩnh vực Công Thương
Điều kiện đối với thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Điều kiện đối với thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

1. Là thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân.

3. Đã thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

Việc thông báo với Bộ Công Thương tại khoản 3 nêu trên được thực hiện trực tuyến trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 52 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP

- Điều 10, 11 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP