Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Điều kiện cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng

Điều kiện cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng

1. Người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về cây trồng, bảo vệ thực vật, sinh học;

2.  Có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phù hợp để thực hiện khảo nghiệm theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng đối với loài cây trồng khảo nghiệm

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 21 Luật Trồng trọt