Lĩnh vực Công Thương
Điều kiện đầu tư, hợp tác với nước ngoài để sản xuất thuốc lá

Điều kiện đầu tư, hợp tác với nước ngoài để sản xuất thuốc lá:

1. Đầu tư trên cơ sở liên doanh hợp tác với doanh nghiệp đã có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá. Nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối trong vốn điều lệ của doanh nghiệp (trong trường hợp đầu tư theo hình thức liên doanh);

2. Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 17 của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP;

3. Được Thủ tướng Chính phủ cho phép trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 25 Nghị định 67/2013/NĐ-CP

- Khoản 6 Điều 3, Khoản 12 Điều 4 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP