Lĩnh vực Giao thông vận tải
Dịch vụ thông tin điện tử hàng hải

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động.

2. Người được giao phụ trách lĩnh vực cung cấp dịch vụ thông tin điện tử hàng hải phải tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các lĩnh vực thông tin hàng hải hoặc điện tử viễn thông và phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thông tin điện tử hàng hải tối thiểu 05 năm

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 15 Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 1/7/2018 (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Nghị định số 147/2018/NĐ-CP