Lĩnh vực Tài chính
Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

1. Yêu cầu tài chính: Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần:

(230) 1.1. Tổng số vốn góp của cổ đông là tổ chức, thành viên góp vốn là tổ chức tối đa không quá 35% vốn điều lệ của công ty cổ phần thẩm định giá, công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá hai thành viên trở lên.

(231) 1.2. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá và phải đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp thẩm định giá mà tổ chức tham gia góp vốn; đồng thời không được tham gia góp vốn vào doanh nghiệp thẩm định giá đó với tư cách cá nhân, không được là đại diện của tổ chức góp vốn thành lập doanh nghiệp thẩm định giá khác.

Yêu cầu năng lực sản xuất:

(232) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu nhân lực:

(233) 2.1. Điều kiện về số lượng thẩm định viên về giá:

a. Đối với công ty TNHH một thành viên: Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó phải có thành viên là chủ sở hữu;

b. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên góp vốn;

c. Đối với công ty hợp danh: Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên hợp danh;

d. Đối với doanh nghiệp tư nhân: Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó có 01 thẩm định viên là chủ doanh nghiệp tư nhân;

đ. Đối với công ty cổ phần: Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 cổ đông sáng lập.

(234) 2.2. Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh hoặc Giám đốc doanh nghiệp tư nhân/phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu sau:

a. Có ít nhất 03 năm (36 tháng) là thẩm định viên về giá hành nghề trước khi trở thành người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá.

b. Không là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian 01 năm (12 tháng) tính tới thời điểm nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Văn bản quy phạm pháp luật

1. Điều 39 Luật Giá;

2. Điều 18 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ;

3. Điều 12 Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ.

4. Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ.