Lĩnh vực Công Thương
Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

2. Có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố phải có tối thiểu 01 thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá).

3. Có văn bản giới thiệu mua bán của Nhà cung cấp thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 26 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP

Nghị định số 106/2017/NĐ-CP

Nghị định 08/2018/NĐ-CP

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP