Lĩnh vực Tài chính
Môi giới bảo hiểm, hoạt động phụ trợ bảo hiểm

Điều kiện đối với cá nhân trực tiếp cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.

1. Yêu cầu nhân lực:

(211) 1.1. Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

(212) 1.2. Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm. Trường hợp không có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm thì phải có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp ở trong nước hoặc ở nước ngoài cấp.

Điều kiện đối với tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới

1. Yêu cầu năng lực sản xuất:

(213) 1.1. Có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động hợp pháp.

1.2. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm sử dụng tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam: Được phép cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới theo quy định của pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

2. Yêu cầu tài chính:

(214) Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm sử dụng tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam: Hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm tài chính liền kề trước năm cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam

3. Yêu cầu nhân lực: Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau:

(215) 3.1. Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

3.2. Có văn bằng, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm phù hợp với loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thực hiện do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp ở trong nước hoặc ở nước ngoài cấp. Cụ thể:

(216) a. Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ:

- Đối với hoạt động tư vấn bảo hiểm: Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm.

- Đối với hoạt động đánh giá rủi ro bảo hiểm: Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về đánh giá rủi ro bảo hiểm.

- Đối với hoạt động giám định tổn thất bảo hiểm: Có văn bằng từ cao đẳng trở lên phù hợp với lĩnh vực giám định và có chứng chỉ về giám định tổn thất bảo hiểm.

- Đối với hoạt động hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm: Có văn bằng từ cao đẳng trở lên và có chứng chỉ về hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

b. Điều kiện về kinh nghiệm, tiêu chuẩn:

(217) - Đối với hoạt động tính toán bảo hiểm:

+ Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe: Được đào tạo, có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 10 năm về tính toán trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và là thành viên (Fellow) của một trong những Hội các nhà tính toán bảo hiểm được quốc tế thừa nhận rộng rãi như: Hội các nhà tính toán bảo hiểm Vương quốc Anh, Hội các nhà tính toán bảo hiểm Hoa Kỳ, Hội các nhà tính toán bảo hiểm Úc, Hội các nhà tính toán bảo hiểm Ca-na-đa hoặc Hội các nhà tính toán bảo hiểm là thành viên chính thức của Hội các nhà tính toán bảo hiểm quốc tế hoặc có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 05 năm về tính toán trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe kể từ khi là thành viên (Fellow) của một trong các Hội trên.

+ Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài: Là thành viên (Associate) của Hội các nhà tính toán bảo hiểm đang là thành viên chính thức của Hội các nhà tính toán bảo hiểm quốc tế.

(218) - Đối với hoạt động giám định tổn thất bảo hiểm: Có ít nhất 3 (ba) năm công tác trong lĩnh vực giám định.

(219) c. Điều kiện về đạo đức: Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm không vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề tính toán bảo hiểm.

4. Yêu cầu tổ chức và quản lý: Áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm sử dụng tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam:

(220) 4.1. Đang hoạt động hợp pháp ít nhất 10 năm tính tới thời điểm cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.

(221) 4.2. Không vi phạm các quy định pháp luật về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm nơi tổ chức đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.

Văn bản quy phạm pháp luật

1. Điều 93b Luật Kinh doanh bảo hiểm số 42/2019/QH14 ngày 14/6/2019.

2. Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 90a Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

3. Khoản 9, khoản 12 Điều 1 Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 89a, 89c, Điều 91a Nghị định số 73/2016//NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.