Lĩnh vực Công Thương
Điều kiện tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp

Điều kiện tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp

1. Đối với VLNCN là tang vật vi phạm, không còn nhu cầu sử dụng, không còn khả năng sử dụng hoặc tái chế, thừa trong quá trình thi công nạp mìn hoặc không thể nhượng bán lại hay tái xuất theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 20 Quy chuẩn này, rơi vãi được thu gom sau ca sản xuất không có điều kiện, khả năng tái chế thì được phép hủy. Việc hủy VLNCN do các tổ chức được phép sản xuất, sử dụng VLNCN và dịch vụ nổ mìn thực hiện.

2. Phải lập phương án đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trước khi hủy VLNCN. Phương án hủy VLNCN phải được lãnh đạo tổ chức hủy VLNCN phê duyệt

Văn bản quy phạm pháp luật

- Khoản 1, 3  Điều 29 Quy chuẩn số QCVN 01:2019/BCT