Lĩnh vực Công Thương
Điều kiện bán buôn rượu

Điều kiện bán buôn rượu

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của phập luật.

2. Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu.

3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 12 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP;
Nghị định số 17/2020/NĐ-CP