Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Kinh doanh dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet

Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động:

a) Là tổ chức, doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp Luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký doanh nghiệp ngành nghề cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng;

b) Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;

c) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Văn bản quy phạm pháp luật

Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP