Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật có ít nhất một cá nhân có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp với danh nghĩa tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, trừ tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 154 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bổ sung theo khoản 17 Điều 1 Luật số 36/2009/QH12 năm 2009;

- Khoản 60 Điều 1 Luật số 07/2022/QH15 năm 2022.