Lĩnh vực Giao thông vận tải
Kinh doanh cảng hàng không, sân bay

1. Có tài liệu giải trình việc đáp ứng các điều kiện về bảo đảm an toàn, an ninh hàng không quy định tại khoản 2 Điều 63 Luật hàng không dân dụng Việt Nam và Phụ ước 14 của Công ước quốc tế về hàng không dân dụng.

2. Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp: 100 tỷ đồng Việt Nam; tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài chiếm không quá 30% vốn điều lệ.

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 14  Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019)