Lĩnh vực Giao thông vận tải
Điều kiện cung cấp dịch vụ thanh thải chướng ngại vật

Điều kiện cung cấp dịch vụ thanh thải chướng ngại vật

I. Điều kiện về tổ chức và vốn của doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh thải chướng ngại vật phải được thành lập theo quy định của pháp luật.

II. Điều kiện về cơ sở vật chất

Bảo đảm đủ phương tiện và trang thiết bị phù hợp để thanh thải chướng ngại vật và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 20, 21 Nghị định số 70/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Nghị định số 147/2018/NĐ-CP)